Informació Legal

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, li informem el següent:

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Titular: ESTUDI MARIONA,
 • CIF: 43746236I
 • Domicili social: Av. de Madrid, 3, 25002 Lleida
 • Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de ______________, Foli: ___________, data ____________, volum _____________, foli _______ fulla _____________ inscripció ________.
 • Correu electrònic: info@estudimariona.com

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l'Usuari queda informat sobre la forma en què ESTUDI MARIONA recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web www.estudimariona.com (d'ara endavant, el "lloc web"), així com els propis de la seva connexió i navegació (d'ara endavant, la "navegació") i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a ESTUDI MARIONA.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers a ESTUDI MARIONA


3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc web de ESTUDI MARIONA són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre's les mateixes.


4. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ ESTUDI MARIONA LES DADES PERSONALS DE L'USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l'Usuari, les dades personals recaptades seran tractats per ESTUDI MARIONA conforme a les següents finalitats:

 • Gestionar les seves sol·licituds de contacte amb ESTUDI MARIONA a través dels canals disposats per a això.
 • Gestionar l'enviament de comunicacions comercials personalitzades de ESTUDI MARIONA, per mitjans electrònics i/o convencionals, en els casos en els quals l'Usuari així ho consenti expressament.
 • Gestionar l'enviament de comunicacions comercials personalitzades de ESTUDI MARIONA, per mitjans electrònics i/o convencionals, tret que l'Usuari indiqui el contrari .
 • Gestionar la realització d'enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per ESTUDI MARIONA a la percepció de la seva imatge com a companyia.

Les dades de l'Usuari seran conservats durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l'Usuari sol·liciti la seva baixa a ESTUDI MARIONA, s'oposi o arrebossat el seu consentiment.


5. QUINES DADES DE L'USUARI TRACTARÀ ESTUDI MARIONA?

ESTUDI MARIONA podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l'Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms
 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic.
 • Codis o claus d'identificació de l'Usuari.

En cas de registre i/o accés mitjançant un compte de tercers, ESTUDI MARIONA podrà recopilar i accedir a certa informació del perfil de l'Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a finalitats administratives interns i/o per a les finalitats indicades anteriorment.

En cas que l'Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privadesa, eximint a ESTUDI MARIONA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, ESTUDI MARIONA podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.


6. QUIN ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que precisin del consentiment de l'Usuari per a la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que l'Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb ESTUDI MARIONA a través dels canals següents: info@estudimariona.com.

Així mateix, en els casos en els quals sigui necessari tractar les dades de l'Usuari per al compliment d'una obligació legal o per a l'execució de la relació contractual existent entre ESTUDI MARIONA i l'Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d'aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d'enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per ESTUDI MARIONA i/o a la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà sobre la base de l'interès legítim del responsable.


7. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L'USUARI?

Les dades de l'Usuari podran ser comunicats a:

 • Empreses participades o del grup empresarial de ESTUDI MARIONA, únicament per a finalitats administratives interns i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Proveïdors de ESTUDI MARIONA necessaris per a l'adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades.
 • Partners i empreses col·laboradores de ESTUDI MARIONA per al compliment de les finalitats anteriorment indicades i/o, en cas que així ho autoritzi, per a l'enviament de comunicacions comercials.
 • Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.
 • Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar-se situats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.


  8. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

  L'Usuari:

 • Garanteix que és major d'edat o emancipat legalment si escau, plenament capaç, i que les dades que facilita a ESTUDI MARIONA són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquests efectes, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat als tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ESTUDI MARIONA per a les finalitats assenyalades.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a ESTUDI MARIONA o a tercers.

 • 9. COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

  Una de les finalitats per les quals ESTUDI MARIONA tracta les dades de l'Usuari serà per a l'enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i/o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d'aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat la seva recepció i/o que no haguessin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.

  Per dur a terme la labor anterior, ESTUDI MARIONA podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d'elaborar perfils d'Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.

  En cas que l'Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de ESTUDI MARIONA pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: info@estudimariona.com, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l'opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.


  10. EXERCICI DE DRETS

  L'Usuari pot enviar un escrit a ESTUDI MARIONA, domicili social: Av. de Madrid, 3, 25002 Lleida, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça info@estudimariona.com, en tots dos casos, amb la Referencia "Protecció de Dades", a qualsevol moment i de manera gratuïta, para:

  • Revocar els consentiments atorgats.
  • Obtenir confirmació sobre si en ESTUDI MARIONA s'estan tractant dades personals que concerneixen a l'Usuari o no.
  • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incomplets.
  • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
  • Obtenir de ESTUDI MARIONA la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • Obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de ESTUDI MARIONA
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

  Així mateix, s'informa a l'usuari que a qualsevol moment podrà Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l'Autoritat de control competent.


  11. MESURES DE SEGURETAT

  ESTUDI MARIONA tractarà les dades de l'Usuari a tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

  RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

  http://www.estudimariona.com és un domini titularitat de ESTUDI MARIONA - CIF: 43746236I. Adreça postal: 25002. Telèfon: 973263500. Correu electrònic: info@estudimariona.com

  ESTUDI MARIONA li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades i conforme a la normativa vigent de la societat de la informació, per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament:


  FINALITAT DEL TRACTAMENT:

  Mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Gestió dels serveis d'assessoria empresarial, comptabilitat, gestió d'impostos i gestió de nòmines.
  • Gestió del servei de declaracions de renda.
  • Gestió administrativa i de facturació segons els serveis contractats.
  • Gestió dels serveis jurídics dels nostres clients a través d'un tercer.
  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries, sempre que s'hagi autoritzat prèviament, per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web.
  • Remetre el butlletí de notícies a través de la “newsletter” de la pàgina web.
  • En cas que present per via electrònica, el seu currículum a la nostra empresa, les seves dades es tractaran confidencialment i amb la finalitat exclusiva de la tramitació de la seva candidatura.

  LEGITIMACIÓ:

  Sol·licitud, utilització i contractació de qualsevol prestació per a una correcta gestió del servei sol·licitat.

  El consentiment de l'usuari en relació amb la fi promocional i d'informació de notícies sobre els serveis a través del "mailing" i "newsletters".

  El compliment d'obligacions legals aplicables en la cessió de dades a organismes o autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

  DURADA:

  Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.


  DESTINATARIS:

  ESTUDI MARIONA cedirà dades a tercers que prestin serveis als clients de ESTUDI MARIONA, amb els quals ha subscrit els corresponents contractes per encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors amb l'objectiu de garantir que tractaran les dades personals de conformitat amb l'establert en la legislació vigent. També se cediran a les autoritats competents en els casos que existeixi una obligació legal.


  TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS:

  SI/NO es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

  En cas de Transferències Internacionals (link).


  DRETS QUE ASSISTEIXEN A l'USUARI:

  Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d'aquestes. Tot això, per escrit acompanyat de còpia del document oficial que ho identifiqui dirigit al Responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

  Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats sigui completament ajustats a les seves necessitats.


  MESURES DE SEGURETAT:

  ESTUDI MARIONA està complint amb la normativa vigent en protecció de dades, i manifesta que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

  ESTUDI MARIONA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen la normativa vigent en protecció de dades, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.